Archiv pro rubriku: Financování

Rekonstrukci mlýna lze učinit z převážné části z dotací a fondů.
Ačkoli mlýn stojí v záplavové oblasti, což všechny mlýny na celém světě zrovna tak, je možné objekt nechat rekonstruovat.

Finance spojené s uskutečněním rekonstrukce mlýna

Nezbytné prvotní investice:

 • Statický průzkum (doposavad nebyl zhotoven, zhotoven byl pouze znalecký posudek na objednávku města Třebechovice pod O. zde dne 23. 08. 2015.)
 • Zakonzervování budovy (střecha, případná demolice nízkých přístavků mlýna), které by nemělo přesáhnout částku 1.600.000,- Kč. Tyto investice by měly být realizovány z rozpočtu města Třebechovice pod O.. Jedná se o částku, se kterou město počítá na náklady manipulace s těmito objekty.

Následné investice:

 • Projekt na rekonstrukci mlýna.
 • Rekonstrukce mlýna.

Finanční zdroje:

 1. Na celkovou opravu a rekonstrukci objektů bude třeba zažádat v dotačních programech a fondech:

Evropské strukturální fondy, fondy přeshraniční spolupráce, Norské fondy, Ministerstvo kultury ČR, Euroregion glacensis, Královéhradecký kraj, SZIF, menší fondy (Nadace Via) – dle typu žadatele.

Dle vzoru úspěšných projektů města (Rekonstrukce divadelní scény kulturního domu, projekty česko-polské spolupráce, budova Třebechovického muzea betlémů, Generální restaurování NKP Třebechovického betlému, zahrada MŠ Nepasice, cyklostezka, ovocný sad na orebě aj.) vytvořit projekt a hledat dotační titul.

 1. Najít vhodné partnery projektu, kteří mohou nést část finančních nákladů na obnovu a mohou o ně i žádat dotaci.
 2. Z rozpočtu města Třebechovice p. O. (zakonzervování objektu).
 3. Zahraniční partneři, díky kterým je možné žádat ve fondech přeshraniční spolupráce. 
 4. Spolky (mohou žádat i v jiných fondech).
 5. Vedlejší finanční zdroje: veřejná sbírka, benefice, příspěvek od veřejnosti, aj.
 6. Návrat finančních prostředků investovaných do obnovy a na provoz (z financí za ubytování, pronájem multifunkčního sálu, apod.).

Dotace a fondy

Rekonstrukci mlýna lze učinit z převážné části z dotací a fondů.
Ačkoli mlýn stojí v záplavové oblasti, což všechny mlýny na celém světě zrovna tak, je možné na rekonstrukci objektu zažádat o dotaci.